YRITYSTEN JA YHTEISÖJEN EHDOT ONNISTUU.FI -PALVELUN KÄYTTÖÖN

1. PALVELUEHTOJEN SOVELTAMINEN JA VOIMAANTULO
Näitä Visma Solutions Oy:n (”Toimittaja”) palveluehtoja (”Palveluehto”) sovelletaan asiakkailleen (”Asiakas”) toimittamiin, jäljempänä määriteltyihin Palveluihin siltä osin kuin osapuolten välillä ei ole kirjallisesti toisin sovittu. Palveluiden käyttöönotto edellyttää näiden Palveluehtojen hyväksymisen lisäksi, että Asiakas on hyväksynyt www.onnistuu.fi palvelun Yleiset Käyttöehdot. Nämä erityiset käyttöehdot (”Käyttöehdot”) sisältävät Visma Solutions Oy:n (”Toimittaja ”) osoitteissa http://www.onnistuu.fi ja https://www.onnistuu.fi tai muussa Toimittajan ilmoittamassa osoitteessa ylläpitämän Internet-palvelun (”Palvelu”) käyttöä koskevia käyttöehtoja. Toimittajan ja Asiakkaan välinen sopimus Palvelujen toimittamisesta tulee Toimittajaa ja Asiakasta sitovasti voimaan kun (i) Asiakas on hyväksynyt Palveluja koskevan tarjouksen; (ii) osapuolet ovat allekirjoittaneet Palveluja koskevan sopimuksen erikseen paperilla; tai (iii) osapuolet ovat muuten sopineet Palveluiden toimittamisesta käyttäen sähköistä tunnistautumista. Sopimus ei astu voimaan, jos Asiakas ei ole oikeustoimikelpoinen tekemään sopimusta. Toimittaja on velvollinen tarkistamaan Asiakkaan oikeustoimikelpoisuuden. Toimittajan tarjous, Palveluiden toimittamista koskeva vahvistus tai osapuolten välinen sopimus liitteineen muodostavat koko sopimuksen osapuolten välillä korvaten osapuolten väliset mahdolliset aiemmat Palveluita koskevat keskustelut ja kirjeenvaihdon. Mikäli Yleisten Käyttöehtojen ja näiden Palveluehtojen välillä on ristiriitaa, näitä Palveluehtoja sovelletaan ensisijaisesti. Mikäli osapuolten välisten sopimusten liitteiden välillä on ristiriitaa, sovelletaan liitteitä niiden numerojärjestyksessä. Näiden Palveluehtojen nojalla Asiakas voi omasta aloitteesta ladata ja lähettää tiedon sopimuksista Loppuasiakkaille allekirjoitettavaksi, allekirjoittaa itse käyttäen Elektronista Allekirjoitusta sekä tallentaa allekirjoitetut sopimukset Elektroniseen Arkistoon. Palvelussa annettuja tietoja varastoidaan erikseen henkilötietosuojalain mukaisesti. Annettuja sopimuskohtaisia tietoja ei käytetä, ainoastaan sellaisia tietoja, joita voidaan käyttää palvelun kehittämiseksi.

2. MÄÄRITELMÄT
Asiakkaan Aineisto tarkoittaa Asiakkaan aineisto tarkoittaa Asiakkaan Palveluun siirtämää tai muuten Asiakkaan lukuun Palvelua varten Toimittajalle luovutettua tai käyttöön asetettua tietoa tai aineistoa tai muuta osapuolten Asiakkaan Aineistoksi määrittelemää tietoa tai aineistoa.
Elektroninen Arkisto tarkoittaa Palvelun osaa, jonne Asiakas voi tallentaa omat allekirjoittamansa sopimukset.
Elektroninen Allekirjoitus tarkoittaa sopimuksen allekirjoittamista käyttäen suomalaisten pankkien määrittelemää TUPAS- ratkaisua, mobiileja tunnistusmekanismeja tai muita julkishallinnon hyväksymiä elektronisia tunnistemenetelmiä tai Toimittajan määrittelemää kolmannen osapuolen tarjoamaa erilistä allekirjoitusmekanismia.
Elektroninen Sopimus tarkoittaa sopimusta, mikä on allekirjoitettu käyttäen Elektronista Allekirjoitusta.
Loppuasiakas tarkoittaa Asiakkaan omaa asiakasta, jolle Asiakas lähettää sopimuspyynnön allekirjoittaa asiakkaan lähettämä sopimus elektronisesti.
Palvelu tarkoittaa Toimittajan tuottamaa Internet-pohjaista palvelua, jonka avulla voidaan lähettää sopimuskutsu, elektronisesti allekirjoittaa ja tallentaa vahvistettu Elektroninen Sopimus Elektroniseen Arkistoon.
Sopimuskutsulla tarkoitetaan elektronista viestiä, jonka Asiakas lähettää Loppuasiakkaalle merkkinä sopimuksen allekirjoituspyynnöstä.
Tapahtumalla tarkoitetaan yksittäistä allekirjoitustapahtumaa. Tapahtuma sisältää sekä Asiakkaan että Loppuasiakkaan Elektronisen Allekirjoituksen. Ylimääräiset allekirjoitukset vaativat erillisen Tapahtuman ja veloituksen.
Yrityspalvelu tarkoittaa Asiakkaalle tuotettavaa Palvelua, jonka kautta Asiakas ja Asiakkaan valtuuttamat käyttäjät voivat hyödyntää Palvelua.
Asiakas tarkoittaa Palvelua käyttävää tahoa, joka on sitoutunut Palvelun käyttöön sekä maksaa Palvelun käytöstä. Asiakas vastaa yrityksen nimenkirjoitusoikeuden antamisesta Palvelun käyttäjille.

3. PALVELUIDEN KÄYTTÖ
3.1. YLEISET EHDOT
Toimittajalla on oikeus muuttaa Palvelua, sen saatavuutta sekä sen käyttöön tarvittaville laitteistoille asetettuja vaatimuksia, kuitenkin siten että Palvelun keskeiset toiminnallisuudet eivät muutu. Toimittaja pyrkii ilmoittamaan Palveluun liittyvistä mahdollisista merkittävistä muutoksista kohtuullisessa ajassa, yksi (1 ) kuukausi etukäteen Palvelussa. Teknisistä muutoksista, kuten laitteistojen tai ohjelmistojen päivityksistä, ei ilmoiteta erikseen. Toimittajalla on oikeus keskeyttää Palvelun tuottaminen, jos se on tarpeellista Palvelun, sen teknisen muutoksen tai uudistamisen vuoksi tai yleisen tietoliikenneverkon asennus-, muutos- ja huoltotöiden vuoksi tai mikäli lait, asetukset, viranomaisten määräykset, ohjeet tai lausunnot taikka toimialan järjestöjen suositukset tätä edellyttävät. Toimittaja pyrkii siihen, ettei keskeytys jatku tarpeettoman kauan ja että siitä aiheutuvat haitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Toimittaja pyrkii ilmoittamaan keskeytyksistä yhden (1) kuukauden sisällä etukäteen Palvelussa. Palvelussa voidaan käyttää evästeitä (cookie), joiden tarkoituksena on tarjota Asiakkaalle Palvelun nopeampi käyttö. Asiakas voi estää evästeiden käytön muuttamalla selaimensa asetuksia. Evästeiden käytön estäminen saattaa heikentää Palvelun käytettävyyttä. Toimittajalla on oikeus estää Asiakkaan pääsy Palveluun, jos Toimittaja epäilee Asiakkaan väärinkäyttävän Palvelua tai kuormittavan Palvelua poikkeuksellisella tavalla. Toimittajan on ilman aiheetonta viivästystä ilmoitettava Asiakkaalle pääsyn estämisen syistä, paitsi tilanteissa joissa Toimittajalla tai viranomaisilla on aihetta epäillä palvelun käytön johtuvan lain vastaisesta toiminnasta. Asiakas sitoutuu käyttämään palvelua Käyttöehtojen, lain, hyvän tavan sekä sopimusten mukaisesti. Palvelua ei saa käyttää tavalla, joka on haitallista, loukkaavaa tai vahingollista Toimittajalle, Yhteistyökumppanille, muulle käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle. Palvelun ehtojen vastaisia toimintoja ovat mm. rahanpesuun, huumaavien aineiden välittämiseen tai vedonlyöntiin liittyvät toimenpiteet. Edellä mainittujen ehtojen vastaisten toimien osalta Toimittaja ei ole erikseen velvollinen informoimaan käyttäjää.
3.2. PALVELUIDEN OSTO
Asiakas ostaa Palvelun antamalla Palvelun vaatimat tiedot ja suorittamalla Palvelussa esitetyn maksun tai muun osapuolten välillä sovitun maksun.
3.3. ELEKTRONISEN SOPIMUSAINEISTON LIITTÄMINEN
Asiakas siirtää omalta päätelaitteeltaan allekirjoitettavan sopimuksen Palveluun. SSL- suojatussa Palvelussa näkyy siirretty aineisto erillisenä tiedostona.
3.4. ELEKTRONISEN SOPIMUSKUTSUN LÄHETTÄMINEN
Asiakas täyttää Palvelussa Loppuasiakkaan yhteystiedot ja muut Palvelussa kysytyt tunnistautumistiedot. Järjestelmä luo vaihtuvan kertakäyttöisen salasanan, jonka avulla Loppuasiakas pääsee kirjautumaan Palveluun. Kun sopimus on allekirjoitettu, vaihtuva salasana raukeaa. Asiakas vakuuttaa antaneensa oikeat Loppuasiakkaan tiedot.
3.5. ELEKTRONINEN ALLEKIRJOITTAMINEN
Asiakas ja Loppuasiakas allekirjoittavat sopimuksen Palvelussa Elektronisella Allekirjoituksella. Yrityspalvelussa allekirjoittaminen tapahtuu käyttäen Yrityspalvelun omaa allekirjoitusmekanismia.
3.6. ELEKTRONISEN ARKISTON KÄYTTÄMINEN
Asiakas voi tallentaa, selata ja määrittää erillisiä kansioita Elektronisessa Arkistossa. Arkiston käytöstä, oikeuksista ja käyttäjien käyttöoikeudesta vastaa asiakkaan pääkäyttäjä. Arkiston tallennusoikeus on voimassa toistaiseksi. Arkiston sisältö on erikseen noudettavissa ja tallenettavissa yhden (1) kuukauden ajan Palvelun lopettamisesta Asiakkaan toimesta.
3.7. ASIAKKAAN SOPIMUSTEN ETSIMINEN
Ellei erikseen ole sovittu, Palveluun ei sisälly Asiakkaan tai Loppuasiakkaan Elektronisten Sopimusten etsiminen tai noutaminen Toimittajan järjestelmistä. Jos Toimittaja etsii tai noutaa Elektronisia Sopimuksia järjestelmistään Asiakkaan tai Loppuasiakkaan pyynnöstä, Toimittajalla on oikeus veloittaa tästä kulloinkin voimassa olevan hinnastonsa mukainen palkkio.
3.8. PALKKIOT JA MAKSUT
Palvelusta perittävät hinnat ja niitä koskevat maksuehdot on määritelty Toimittajan tarjouksessa tai osapuolten välisessä sopimuksessa. Ellei Palvelulle ole erikseen sovittu hintaa, noudatetaan Toimittajan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisia hintoja. Ellei maksuehdosta ole sovittu, maksuehto on 14 päivää netto laskun päivämäärästä. Viivästyskorko on korkolain mukainen. Hintoihin lisätään arvonlisävero kulloinkin voimassa olevien säännösten mukaisesti. Toimittajalla on oikeus muuttaa Palvelun hintaa ilmoittamalla siitä Asiakkaalle ja toimittamalla Asiakkaalle muutetut hinnat vähintään kaksi kuukautta ennen muutettujen hintojen voimaantuloa. Kahden kuukauden aika alkaa kulua sen kalenterikuukauden päättyessä, jonka aikana ilmoitus ja muutetut hinnat toimitettiin Asiakkaalle. Ilmoituksella ei ole vaikutusta ennen muutoksen voimaantuloa toimitettujen Palveluiden hintoihin. Jos Asiakas vastustaa muutettujen hintojen voimaantuloa kokonaisuudessaan tai osittain, Asiakkaan tulee ilmoittaa siitä Toimittajalle vähintään 30 päivää ennen muutettujen hintojen voimaantuloa. Asiakkaan vastustaessa muutettujen hintojen voimaantuloa ja elleivät osapuolet muuta sovi, osapuolten välinen sopimus päättyy muutettujen hintojen voimaantulopäivänä niiden Palvelun niiden osien kohdalta joiden hinnanmuutosta Asiakas on vastustanut. Jos Asiakkaan maksusuoritus on viivästynyt yli 30 päivää erääntymispäivästä, Toimittajalla on oikeus ilman seuraamuksia pidättyä omista suorituksistaan joiden avulla voidaan tuottaa lisää taloudellista haittaa Toimittajalle, kunnes Asiakas on suorittanut kaikki erääntyneet maksunsa Yritykselle.

4. PALVELUN SISÄLTÖ JA IMMATERIAALIOIKEUDET
Palveluun ja sen sisältöön, pois lukien Asiakkaan itsensä tuottamat Aineiston liittyvät tekijänoikeudet, tavaramerkkioikeudet ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat Toimittajalle tai kolmansille osapuolille. Asiakkaalla on oikeus käyttää Palvelua ainoastaan Asiakkaan ja Toimittajan välisten sopimusten mukaisesti. Asiakkaalla ei ole ilman Toimittajan suostumusta oikeutta kopioida, tallentaa, siirtää, levittää tai muulla tavoin saattaa yleisön saataviin Palvelua, sen osia tai mitä tahansa Palvelun sisältämää aineistoa muulla tavoin kuin jäljempänä on nimenomaisesti todettu. Asiakkaalla on annettujen käyttöoikeuksien rajoissa oikeus vapaasti selata ja käyttää Palvelua ja sen sisältämää aineistoa omassa liiketoiminnassaan käyttöoikeuden voimassaoloaikana. Asiakkaan itsensä tuottamat Aineistoon liittyvät tekijänoikeudet, tavaramerkkioikeudet ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat Asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle. Asiakas vakuuttaa, että sillä on oikeus tallentaa Palveluun kaikki Asiakkaan Aineistot.
Palveluun ja sen sisältöön, pois lukien Asiakkaan itsensä tuottamat Aineiston liittyvät tekijänoikeudet, tavaramerkkioikeudet ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat Toimittajalle tai kolmansille osapuolille. Asiakkaalla on oikeus käyttää Palvelua ainoastaan Asiakkaan ja Toimittajan välisten sopimusten mukaisesti. Asiakkaalla ei ole ilman Toimittajan suostumusta oikeutta kopioida, tallentaa, siirtää, levittää tai muulla tavoin saattaa yleisön saataviin Palvelua, sen osia tai mitä tahansa Palvelun sisältämää aineistoa muulla tavoin kuin jäljempänä on nimenomaisesti todettu. Asiakkaalla on annettujen käyttöoikeuksien rajoissa oikeus vapaasti selata ja käyttää Palvelua ja sen sisältämää aineistoa omassa liiketoiminnassaan käyttöoikeuden voimassaoloaikana. Asiakkaan itsensä tuottamat Aineistoon liittyvät tekijänoikeudet, tavaramerkkioikeudet ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat Asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle. Asiakas vakuuttaa, että sillä on oikeus tallentaa Palveluun kaikki Asiakkaan Aineistot.

5. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY JA SALASSAPITO
Toimittaja vastaa siitä, että Palvelu täyttää Suomen pakottavan lainsäädännön edellyttämät tietosuojaa ja tietoturvallisuutta koskevat vaatimukset. Toimittaja käsittelee Asiakkaan henkilötietoja Asiakkaan palvelujen ja toiminnan hoitamista varten. Tietoja hankitaan Asiakkaalta itseltään, hänen edustajiltaan, viranomaisten pitämistä julkisista rekistereistä, sekä luottotieto- ja asiakashäiriörekistereistä. Luottotiedot hankitaan luottotietoa toimittamien yritysten luottotietorekisteristä. Asiakkaalla on oikeus tarkistaa itseään koskevat tallennetut tiedot. Toimittajalla ei ole oikeutta luovuttaa Asiakkaan tietoja suoramarkkinointiin. Oikeus ei koske henkilötietolaissa tarkoitettujen arkaluonteisten tietojen luovuttamista eikä sellaisia tietoja, jotka perustuvat Asiakkaan ja loppuasiakkaiden tuottamien kahdenvälisiin tietoihin. Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle suunnattu markkinointi. Asiakas vastaa Asiakkaan Aineistoon sisältyvistä henkilötiedoista ja kaikista niiden käsittelyyn liittyvistä velvoitteista henkilötietolain tarkoittamana rekisterinpitäjänä.

6. YLIVOIMAINEN ESTE
Kumpikaan osapuoli ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat osapuolen tai sen alihankkijoiden vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota osapuolen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia osapuoli ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää. Lakko, sulku, boikotti ja muu työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun osapuoli on itse sen kohteena tai siihen osallisena. Osapuolen on viipymättä ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä toiselle osapuolelle, samoin kuin esteen lakkaamisesta.

7. SOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN JA VOIMASSAOLO
Kummallakin osapuolella on oikeus irtisanoa sopimus yhden kuukauden irtisanomisajalla ilmoittamalla siitä kirjallisesti toiselle osapuolelle. Irtisanomisaika alkaa kulua sen kalenterikuukauden päättyessä, jonka aikana irtisanomisilmoitus toimitettiin. Osapuolella on oikeus purkaa sopimus välittömin vaikutuksin, jos toinen osapuoli (i) olennaisesti rikkoo sopimusehtoja eikä 14 päivän kuluessa toisen osapuolen kirjallisen korjauskehotuksen saatuaan ole korjannut sopimusrikkomustaan; tai (ii) asetetaan konkurssiin tai selvitystilaan taikka muuten lakkauttaa maksunsa. Jos osapuoli irtisanoo sopimuksen tämän kohdan 7 mukaisesti, Toimittajalla on oikeus veloittaa Asiakkaalta kaikki ennen sopimuksen päättymistä syntyneet palkkiot, kustannukset ja maksut. Ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, Toimittaja luovuttaa Asiakkaan Aineiston Asiakkaalle 14 päivän kuluessa Asiakkaan Palvelun käyttöoikeuden päättymisestä tai muuten Asiakkaan kirjallisesta pyynnöstä. Asiakkaan Aineisto luovutetaan yleisesti käytössä olevassa sähköisessä muodossa sellaisena kuin se on arkistoitu palveluun. Toimittajalla on oikeus veloittaa tietojen keräämisestä, käsittelystä ja luovuttamisesta sovittujen veloitusperusteiden mukaisesti. Toimittajan velvollisuus säilyttää Asiakkaan Aineistoa päättyy 30 päivän kuluttua Asiakkaan käyttöoikeuden päättymisestä, jonka jälkeen Toimittajalla on velvollisuus kustannuksellaan tuhota Asiakkaan Aineisto, ellei Asiakas ole pyytänyt Asiakkaan Aineiston palauttamista. Toimittajalla on kuitenkin oikeus tuhota tai säilyttää Asiakkaan Aineistoa siltä osin, kuin Toimittaja on tähän velvollinen lain tai viranomaismääräyksen perusteella.

8. VASTUUT JA VASTUUNRAJOITUKSET
Toimittaja takaa, että Palvelu keskeiset Palvelut toimivat keskeytyksettömästi tai virheettömästi. Toimittaja ei vastaa Asiakkaan käyttämien laitteiden tai ohjelmien toimivuudesta ja yhteensopivuudesta Palvelun kanssa. Asiakas vastaa Palvelun käyttämiseen tarvittavien laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta. Asiakas vastaa oman käyttöympäristönsä suojauksesta sekä Palvelun käyttämiseen liittyvistä tietoliikenne- tms. kustannuksista. Asiakas on tietoinen siitä, että Internet toimintaympäristönä saattaa aiheuttaa Palvelun toimivuuteen puutteita ja tietoturvariskejä. Toimittaja ei vastaa tunnistepalveluiden toiminnasta tai toimimattomuudesta mahdollisesti Asiakkaalle aiheuttamasta vahingosta siltä osin kuin ne ovat tunnistepalveluiden toimittajien ehtojen mukaisia.
Toimittaja ei vastaa Palveluun tallennetuista sopimuksista tai muista asiakirjoista eikä niiden sisällöstä. Toimittaja on velvollinen huolehtimaan, että Asiakkaan tuottama aineisto on tietoturvasuojattu haitallisia ohjelmistoja vastaan ja ne pysyvät palvelussa sellaisina joita Asiakas on ne tuottanut. Asiakas on itse velvollinen huolehtimaan kyseisten sopimusten ja asiakirjojen varmuuskopioiden ottamisesta. Palvelu voi sisältää linkkejä kolmansien omistamille tai ylläpitämille verkkosivuille. Toimittaja ei vastaa tällaisten verkkosivujen sisällöstä, niissä tarjotuista palveluista tai tuotteista. Toimittaja ei vastaa Palvelussa käytetyistä Elektronisista Allekirjoituksista, niiden toimivuudesta tai mahdollisista väärinkäytöksistä, jos niitä käytetään vastoin tunnistepalveluiden tuottavien yritysten yleisiä käyttöehtoja. Toimittaja on vastuussa Palvelusta ainoastaan Asiakkaalle. Yrityksen vastuu rajoittuu Asiakkaan välittömiin vahinkoihin ja on enintään Asiakkaan Palvelun käyttöoikeudesta edellisen 12 kuukauden aikana maksamien palkkioiden yhteissumma.

9. TUNNISTEPALVELUT
Palvelussa käytetään Sähköisen tunnistamisen ja allekirjoituksen- lain mukaisia edellyttämiä kolmansien osapuolten tarjoamia tunnistautumispalveluja. Toimittaja vastaa kolmansien osapuolten tunnistautmispalveluiden ehtojen noudattamisesta ja huolellisesta soveltamisesta. Toimittaja ei vastaa tunnistautumispalveluiden tarjoajien teknisistä tai toiminnallisuuksien virheistä.

10. MUUT EHDOT
Osapuolella ei ole oikeutta siirtää osapuolten välistä sopimusta ilman toisen osapuolen kirjallista suostumusta. Osapuolella on kuitenkin oikeus siirtää osapuolten väliset sopimukset konserniyhteisöilleen tai liiketoiminnan luovutuksen yhteydessä ilmoittamalla tästä toiselle osapuolelle kirjallisesti. Sopimukset siirtänyt osapuoli on vastuullinen tiedottamaan muutoksesta toista osapuolta.

Visma Sign: yhteydenottopyyntö

Etunimi

Sukunimi

Yritys

Puhelin

Sähköposti