Yleiset käyttöehdot allekirjoitukseen

YLEISET KÄYTTÖEHDOT

1. YLEISTÄ

1.1 Nämä yleiset käyttöehdot (”Käyttöehdot”) sisältävät Visma Solutions Oy:n (”Toimittaja ”) osoitteissa http://www.onnistuu.fi ja https://www.onnistuu.fi tai muussa Toimittajan ilmoittamassa osoitteessa ylläpitämän Internet-palvelun (”Palvelu”) käyttöä koskevat käyttöehdot. Ryhtyessään käyttämään Palvelua käyttäjä (”Käyttäjä”) hyväksyy nämä Käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä.

1.2 Toimittaja ylläpitää Palvelua sekä tuottaa ja koostaa sen sisällön. Palvelu sisältää ja sen kautta on saavutettavissa myös Toimittajan yhteistyökumppaneitten (”Yhteistyökumppanit”) tuottamia tuotteita ja palveluita. Yhteistyökumppaneiden tuottamien palveluiden osalta noudatetaan heidän tuottamien palveluiden ehtoja, jotka on erikseen kerrottu käyttäjille. Toimittaja ei vastaa ehtojen sisällöstä.

1.3 Palvelun käyttö ei edellytä rekisteröitymistä lukuunottamatta Palvelun tiettyjä osioita, jotka edellyttävät sekä rekisteröitymistä että sen yhteydessä määriteltyjen erityisten lisäpalveluiden käyttöehtojen hyväksymistä. Palvelussa on osioita, joiden käyttäminen edellyttää kyseistä palvelua koskevan asiakassopimuksen tekemistä Toimittajan kanssa (esim. Elektroninen Arkisto ja sopimusten elektroninen lähettäminen). Yhteistyökumppaneitten tuottamien tuotteiden ja palveluiden käyttäminen saattaa lisäksi edellyttää erillisten käyttöehtojen hyväksymistä.

1.4 Palvelussa oleva informaatio on yleisluontoista, ellei toisin nimenomaisesti mainita, eikä sitä sellaisenaan voi soveltaa yksittäiseen tapaukseen. Informaatiota ei ole myöskään pidettävä Toimittajan Palvelun Käyttäjälle antamana sitovana tarjouksena ellei toisin ole ilmoitettu. Oikeustoimen tekeminen Toimittajan taikka Yhteistyökumppanin kanssa edellyttää, että Palvelussa on nimenomainen toiminto oikeustoimen tekemiselle kyseisen palvelun kohdalla. Palvelun käyttäjät ovat sitoutuneet noudattaman palvelun yleisiä ja erityisiä ehtoja sekä tunnistamisen ja rekisteröimisen yhteydessä.

1.5 Palvelun sekä Palvelua koskevien verkkosivujen omistusoikeus sekä tekijänoikeus ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat Toimittajalle tai erikseen ilmoitetulle muulle taholle. Käyttäjällä ei ole, tekijänoikeuslain tai muun soveltuvan lain pakottavia määräyksiä lukuunottamatta oikeutta levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataviin tai muuten hyödyntää Palvelussa tai Palvelua koskevilla verkkosivuilla olevaa materiaalia ilman Toimittajan nimenomaista kirjallista lupaa. Mikäli kopiointi, julkaiseminen, levittäminen tai yleisölle saattaminen on lainsäädännön nojalla erityistapauksissa sallittua, on käyttäjän aina mainittava tekijän tai muun oikeudenhaltijan nimi.

1.6 Toimittajalla on milloin tahansa oikeus muuttaa Palvelun sisältöä, sen saatavilla oloa sekä sen käyttöön tarvittaville laitteistoille ja ohjelmistoille asetettavia vaatimuksia. Palvelun keskeisten toimintojen ja ehtojen muuttamisesta tiedotetaan yhtä (1) kuukautta aikaisemmin sähköisesti. Mikäli muutos heikentää Asiakkaan oikeuksia tai lisää Asiakkaan velvollisuuksia tai sillä on muutoin Asiakkaalle olennainen merkitys, Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään muutoksen voimaantullessa.

1.7 Palvelun käyttö saattaa osittain edellyttää selaimeen liitettävien lisäohjelmien käyttöä. Palvelu on suunniteltu parhaiten toimimaan uusimmilla selaimilla. Tiettyjen osien/ohjelmien/sovellusten käyttö ja ominaisuuksien hyödyntäminen edellyttää Javan, Java VirtualMachinen tai Flashin sekä Java-scriptin ja cookien käytön hyväksymistä.

2. KÄYTTÄJÄN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET

2.1 Käyttäjä vastaa Palvelun käytön edellyttämien laitteistojen, ohjelmistojen ja tietoliikenneyhteyksien hankinnasta ja ylläpidosta sekä muista Palvelun käytöstä aiheutuvista kustannuksista.

2.2 Käyttäjä on velvollinen käyttämään Palvelua näiden Käyttöehtojen, lain, hyvän tavan sekä sopimusten mukaisesti. Palvelua ei saa käyttää tavalla, joka on haitallista, loukkaavaa tai vahingollista Toimittajalle, Yhteistyökumppanille, muulle käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle. Palvelun ehtojen vastaisia toimintoja ovat mm. rahanpesuun, huumaavien aineiden välittämiseen tai vedonlyöntiin liittyvät toimenpiteet. Edellä mainittujen ehtojen vastaisten toimien osalta Toimittaja ei ole erikseen velvollinen informoimaan käyttäjää.

2.3 Osapuolet vastaavat toisilleen, Yhteistyökumppanille, muulle käyttäjälle ja kolmannelle osapuolelle aiheuttamastaan välittömästä vahingosta, mikäli sen voidaan osoittaa johtuneen osapuolen huolimattomuudesta.

3. VASTUUN RAJOITUKSET

3.1 Palvelussa julkaistut yleiset tekstit, kuvat, laskurit, äänitiedostot, animaatiot tai muut tiedostot saattavat sisältää teknisiä tai sisällöllisiä virheitä. Toimittaja huolehtii, että Palvelun keskeisen toiminnallisuudet toimivat virheettömästi ja keskeytyksettömästi. Keskeisten toiminnallisuuksien tai ehtojen muuttamisesta tiedotetaan yhtä (1) kuukautta ennen kuin muutos toteutetaan. Käyttäjän itsensä tuottamien tietojen oikeellisuudesta vastaa Käyttäjä. Käyttäjän antamien henkilötietojen käsittelyssä Toimittaja sitoutuu tallentamaan annetut tiedot erilliseen tietovarastoon sekä käsittelemään annettuja tietoja henkilötietosuojalain mukaisesti. Palvelun tunnistautumismekanismien teknisestä ja toiminnallisuudesta vastaa tunnistemekanismin tuottama kolmas osapuoli. Tunnistautumismekanismin toimittavat tahot, jotka on erikseen säädetty lakiin sähköisestä allekirjoituksesta ( Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista 7.8.2009/617). Keskeisillä ominaisuuksilla tarkoitetaan ainakin allekirjoittajien tunnistustietojen liittämistä dokumenttiin, tietojen tallentamista, dokumentin arkistointia ja dokumenttien oikeellisuuden ja muuttumattomuuden varmistamista.

3.2 Toimittaja on velvollinen huolehtimaan Palvelun teknillisestä ympäristöstä ja suojaamaan palvelun tietoturvaratkaisut siten, että haitalliset teknilliset ohjelmat eivät pääse muuttamaan Käyttäjän tuottamia aineistoja. Toimittaja on velvollinen huolehtimaan, että Käyttäjän tuottamat tärkeimmät tiedot sisältyvät allekirjoitettaviin sopimuksiin. Käyttäjä on velvollinen huolehtimaan, että annetujen tiedostojen sisältö ei sisällä teknillisiä haittaohjelmia. Toimittaja voi siirtää Palvelun ja asiakkailta saadut tiedot kolmannelle osapuolelle erillisellä ilmoituksella. Palvelun käyttö voidaan lopettaa Käyttäjältä, joka ei sitoudu noudattamaan palvelun yleisiä ehtoja. Palvelussa sovelletaan Suomen lakia.

Visma Sign: yhteydenottopyyntö

Etunimi

Sukunimi

Yritys

Puhelin

Sähköposti